Verschillende stappen
U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig met uw belangen omgaan. Om die reden heeft Molendrift een klachtenprocedure. De procedure volgt verschillende stappen, waarbij het van belang is dat u gehoord wordt en Molendrift met een bevredigende oplossing komt voor uw klachten.

Eerste stap
Het kan voorkomen dat u als cliënt niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens uw contacten met Molendrift. Ontevredenheid wordt bij Molendrift serieus genomen. Van klachten kunnen we leren en we kunnen onze hulpverlening waar nodig verbeteren. Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken en er in overleg met de betrokken behandelaar niet uit komt, dient u de klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris Marijke Vredeveld, tel: 050-3185142, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Zij zal uw klacht vertrouwelijk behandelen en kan met u in de eventuele vervolgstappen meedenken.

Tweede stap
Bent u daarna van mening dat uw klacht onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie van Molendrift. Deze commissie bestaat uit drie leden. De leden hebben verstand van zorg- en hulpverlening. Zij beschikken ook over de nodige wettelijke kennis. U kunt uw klacht per e-mail richten aan de voorzitter van de klachtencommissie dhr. P.P. Valk, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief p/a Molendrift of per brief p/a Molendrift, Ubbo Emmiussingel 110, 9711 BK Groningen. De voorzitter bevestigt de ontvangst schriftelijk binnen 5 werkdagen onder vermelding van de wijze waarop en de termijn waarbinnen de klacht zal worden behandeld dan wel het onderzoek zal worden ingesteld. De voorzitter van de Commissie bepaalt op zo kort mogelijke termijn de plaats waar en het tijdstip waarop de behandeling van de klacht dan wel het onderzoek ter zitting zal plaatsvinden. Aan u wordt daarvan tijdig mededeling gedaan. Uiterlijk zes weken na de indiening van de klacht bij de Commissie brengt zij haar oordeel over de gegrondheid van de klacht, alsmede het advies dat zij daaraan verbindt ter kennis uit. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken, na indiening van de klacht een schriftelijke mededeling van het bestuur waar met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen er naar aanleiding van de klacht zijn genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de klachtencommissie noodzaakt, kan de in het eerste hierboven genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengd worden. De klachtencommissie doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan u.

Laatste stap
Bent u van mening dat er te weinig met uw klacht is gedaan, dan kunt u een stap verder gaan en gebruik maken van het klachtenreglement van de beroepsverenigingen NVO, NIP, BPSW of SKJ. Op grond van de Wet BIG vallen onze GZ-psychologen, Klinisch Psychologen, Psychiaters en Verpleegkundigen onder het Medisch Tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer hierover vindt u hier (en kies daar: Registraties en beroepscodes).

In alle stappen van de klachtenprocedure kunt u zich gratis laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Deze kan met u meedenken, u advies en raad geven en u bijstaan in het gesprek met uw hulpverlener. De vertrouwenspersoon is niet werkzaam bij Molendrift en dus onafhankelijk. U kunt contact opnemen met Zorgbelang Groningen, Drenthe of Friesland.

%MCEPASTEBIN%

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail